วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550

ส่วนนี้คือไฟล์แบบ HTML ของ http://www.dpu.ac.th/business/upload/tutorial/34/Chapter10.ppt G o o g l e สร้างไฟล์ดังกล่าวขึ้นโดยอัตโนมัติ ในขณะที่เราไต่เว็บเพื่อเก็บลงดัชนี.ถ้าต้องการลิงค์มาหา หรือบุ๊กมาร์กหน้านี้, โปรดใช้ url ดังต่อไปนี้: http://www.google.com/search?q=cache:ms3OkAiJS5MJ:www.dpu.ac.th/business/upload/tutorial/34/Chapter10.ppt+PVIF&hl=th&ct=clnk&cd=8&gl=th
Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่สร้างเว็บนี้ และไม่มีส่วนรับผิดชอบกับเนื้อหาภายในเว็บ
ผลการค้นหาถูกเน้นด้วยสี:
pvif

1
บทที่ 10 มูลค่าเงินตามเวลา
The Time Value of Money
2
มูลค่าเงินตามเวลา
รับเงิน 100 บาทวันนี้ มีค่ามากกว่ารับ 100 บาท ในอนาคต
Today
Future
3
เส้นเวลา (Time Line)
0
1
2
3
4
เปลี่ยน ฿100 บาทของปัจจุบัน เป็นค่าเงินที่เท่ากันในอนาคต (Compounding)
เปลี่ยน ฿100 บาทของอนาคต ให้เป็นค่าเงินที่เท่ากันในปัจจุบัน (Discounting)
?
Today
Future
Today
?
Future
5
มูลค่าเงินอนาคต(Future Value)
มูลค่าเงินอนาคต หมายถึง มูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคต ซึ่งมาผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยเงินฝาก
การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น คือ การคำนวณมูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคต โดยนำดอกเบี้ยเงินฝากรวมกับเงินต้น
6
มูลค่าเงินอนาคต(Future Value)
นาย สมชาย ฝากเงินกับธนาคาร 100 บาท อัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี จ่ายปีละ 1 ครั้ง เมื่อฝากครบ 1 ปี มูลค่าเงินฝากจะมีค่าเท่าใด
PV = -100 FV = 106
0 1
Calculator Solution:
P/Y = 1 I = 6
N = 1 PV = -100
FV = ฿106
7
มูลค่าเงินอนาคต(Future Value)
นาย สมชาย ฝากเงินกับธนาคาร 100 บาท อัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี จ่ายปีละ 1 ครั้ง เมื่อฝากครบ 1 ปี มูลค่าเงินฝากจะมีค่าเท่าใด
PV = -100 FV = 106
0 1
Mathematical Solution:
FV = PV (FVIF i, n )
FV = 100 (FVIF .06, 1 ) (use FVIF table, or)
FV = PV (1 + i)n
FV = 100 (1.06)1 = $106
8
มูลค่าเงินอนาคต(Future Value)
นาย สมชาย ฝากเงินกับธนาคาร 100 บาท อัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี จ่ายปีละ 1 ครั้ง เมื่อฝากครบ 5 ปี มูลค่าเงินฝากจะมีค่าเท่าใด
PV = -100 FV =133.82
0 1
Calculator Solution:
P/Y = 1 I = 6
N = 5 PV = -100
FV = ฿133.82
9
มูลค่าเงินอนาคต(Future Value)
นาย สมชาย ฝากเงินกับธนาคาร 100 บาท อัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี จ่ายปีละ 1 ครั้ง เมื่อฝากครบ 1 ปี มูลค่าเงินฝากจะมีค่าเท่าใด
PV = -100 FV = 133.82
0 1
Mathematical Solution:
FV = PV (FVIF i, n )
FV = 100 (FVIF .06, 5 ) (use FVIF table, or)
FV = PV (1 + i)n
FV = 100 (1.06)5 = $133.82
10
มูลค่าเงินอนาคต(Future Value)
ตารางดอกเบี้ยทบต้น (Interest Table)
FV = PV (FVIF i, n )
= 100 (FVIF ที่ i = 6%, n = 5 ปี)
= 100 (1.3382)
= 133.82
11
มูลค่าเงินอนาคต(Future Value)
ข้อสังเกตเกี่ยวกับตาราง FVIF
ค่า FVIF ในตารางแสดงถึงมูลค่าทบต้นของเงินต้น 1 บาทที่จะได้รับตอนสิ้นปี ณ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและระยะเวลาต่างๆกัน
ถ้าระยะเวลาเท่ากัน อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจะทำให้ค่า FVIFสูงขึ้น มีผลให้มูลค่าทบต้นสูงตาม
ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากัน ระยะเวลาที่ยาวขึ้นจะทำให้ค่า FVIFสูงขึ้น มีผลให้มูลค่าทบต้นสูงตาม
12
มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
นาย สมชาย ต้องการมีเงิน 100 บาท ใน 1 ปี ข้างหน้า อัตราดอกเบี้ยของธนาคารคือ 6 % ต่อปี จ่ายปีละ 1 ครั้ง นายสมชายต้องฝากเงินกับธนาคารเท่าใด
PV = -94.34 FV =100
0 1
Calculator Solution:
P/Y = 1 I = 6
N = 1 FV = 100
PV = ฿-94.34
13
มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
นาย สมชาย ต้องการมีเงิน 100 บาท ใน 1 ปี ข้างหน้า อัตราดอกเบี้ยของธนาคารคือ 6 % ต่อปี จ่ายปีละ 1 ครั้ง นายสมชายต้องฝากเงินกับธนาคารเท่าใด
PV = -94.34 FV =100
0 1
Mathematical Solution:
PV = FV (PVIF i, n )
PV = 100 (PVIF .06, 1 ) (use PVIF table, or)
PV = FV / (1 + i)n
PV = 100 / (1.06)1 = ฿94.34
14
มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
นาย สมชาย ต้องการมีเงิน 100 บาท ใน 5 ปี ข้างหน้า อัตราดอกเบี้ยของธนาคารคือ 6 % ต่อปี จ่ายปีละ 1 ครั้ง นายสมชายต้องฝากเงินกับธนาคารเท่าใด
PV = -74.73 FV =100
0 1
Calculator Solution:
P/Y = 1 I = 6
N = 5 FV = 100
PV = ฿-74.73
15
มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
นาย สมชาย ต้องการมีเงิน 100 บาท ใน 5 ปี ข้างหน้า อัตราดอกเบี้ยของธนาคารคือ 6 % ต่อปี จ่ายปีละ 1 ครั้ง นายสมชายต้องฝากเงินกับธนาคารเท่าใด
PV = -74.73 FV =100
0 1
Mathematical Solution:
PV = FV (PVIF i, n )
PV = 100 (PVIF .06, 5 ) (use PVIF table, or)
PV = FV / (1 + i)n
PV = 100 / (1.06)5 = ฿74.73

ไม่มีความคิดเห็น: